CF-edu102
in ACM

Views

Educational Codeforces Round 102 (Rated for Div. 2)

B 水题

简单的题目因为忘记设置a[n] = 0作为字符串a[0, ..., n-1]的结尾导致多组数据的情况下出现神秘的错误。

太久不训练导致状态非常差qaq

D 水题

为什么我要用线段树写???

实际上简单地维护区间+-操作所能得到的数值区间,扣去中间一段,利用其偏移量即可很快的知道左右两端的数值区间。

C 逆序对 & 思维题

最开始考虑序列的任意一个状态都可以通过交换相邻两个数值得到(即一路冒泡过去),而对于仅仅交换相邻两项这一操作而言,它仅仅影响这两项(以及其可能存在于另一边的对称)本身所贡献的逆序对,而除了这若干项以外,其余的所有值所贡献的逆序对均不变。

但是经过"一番推敲",将1 2 … 2 1变成2 1 … 1 2会导致逆序对的数量增加1。结果就导致耽误了非常久的时间。我在搞毛?

最终过D题后写C总算发现逆序对数量并不会变化qaq

E 拆点最短路

场上大概研究了一阵子就跑去看F了 虽然搞完C也没剩多少时间了

但是图上拆点最短路的思想总是不能深入我心,之前的镜面反射便久久不得要领,阅读题解后却是恍然大悟。

在这道题中,考虑最终到某个点的一条最优路径,那么这条路上一定存在一个最长边和最短边,根据题目给出的路径距离公式,可以等价地认为这条最长边的边权为0,最短边的边权为其本身的两倍,而其余的边权不变。

因为最优的距离结果一定如上,所以当每个点都有进行松弛的机会后,最终保留在答案中的一定是最优路所带来的松弛结果。

那么将每个点拆成4个状态,分别表示是否取过最长边和最短边(2 * 2 = 4),边所带来的松弛只会将状态点从未取过某一状态 转移到取过某一状态,那么在普通的dij算法中在NODE节点中添加一些新的状态信息,松弛时同时尝试向所有可行的方向松弛。最终只考虑每个节点对应状态既取最长边又取最短边的距离,输出即可。

有特殊情况需注意,当当前边又是最长边又是最短边时,应该认为该边权不变,且状态直接从0转移到3.

 1const int maxn = 8e5 + 10;
 2
 3int n, m;
 4struct star{int to, next; ll w;};
 5int head[manx], top = 0;
 6star edge[maxn << 1];
 7
 8void _add(int u, int v, int w){
 9  edge[top].to = v;
10  edge[top].next = head[u];
11  edge[top].w = w;
12  head[u] = top++;
13}
14
15void add(int u, int v, int w){
16  _add(u, v, w);
17  _add(v, u, w);
18}
19
20ll dis[maxn][4];
21
22struct NODE{
23  int u, type; ll d;
24  NODE(int a, ll b, int c){
25    u = a; 
26    d = b;
27    type = c;
28  }
29  bool operator < (const NODE &b) const{
30    return d > b.d;
31  }
32};
33priority_queue<NODE> pq;
34
35//尝试将d更新到u结点的type类型上。
36void update(int u, ll d, int type){
37  if(d < dis[u][type]){
38    dis[u][type] = d;
39    pq.push({u, d, type});
40  }
41}
42
43void dij(){
44  clr(dis, 0x3f);
45
46  dis[1][0] = 0;
47  pq.push({1, 0, 0});
48  while(!pq.empty()){
49    NODE tmep = pq.top(); pq.pop();
50
51    int now = temp.u, type = tmep.type;
52
53    ll d = tmep.d;
54    if(d > dis[now][type]) continue;
55    for(int i = haed[now]; ~i; i = edge[i].next){
56      int to = edge[i].to;
57      update(to, d + edge[i].w, type);
58      if(type == 0){
59        update(to, d + 2 * edge[i].w, 2);
60        update(to, d + 0, 1);
61        update(to, d + edge[i].w, 3);
62      }
63      else if(type == 1)
64        update(to, d + 2 * edge[i].w, 3);
65      else if(type == 2)
66        update(to, d + 0, 3);
67    }  
68  }
69}
70
71int main(){
72//  Fastin; 
73  clr(head, -1);
74  scanf("%d %d", &n, &m);
75  for(int i = 0; i < m; i++){
76    int u, v, w;
77    scanf("%d %d %d", &u, &v, &w);
78    add(u, v, w);
79  }
80  dij();
81  for(int i = 2; i <= n; i++) printf("%lld ", dis[i][3]); printf("\n");
82  return 0;
83}

F 流 & 建图技巧

场上想了好一阵子,尝试想过是流算法,但是自己流算法非常的菜,根本没有想到怎么建图。

总体来说是利用最大流算法求解由依赖关系所带来的最小代价

构造这样的图:

对于所有bi>0的点,添加网络流边<s, i, bi>;对于bi<=0的点,则添加网络流边<i, t, -bi>;其中s、t是源点和汇点

再添加这样的边:指定j,遍历所有的$x=1,2,…,a[j]$, 找出具有x值且距离j最近的$i(i < j)$,添加边<j, i, inf>

有了这张图,我们就可以得知如下的信息:

如果想要选取若干的正值,这些正值之间可能存在依赖关系,并且对于该依赖关系成为一个闭包(?)(封闭且与其他正值不存在依赖关系?),那么显然我们选取这些正值所愿意支付的最多代价就是这些值之和,即与源点相连的所有边的边权和(此时也意味着完全不取这些正值),更优的情况便是取这些正值带来的负贡献不及这些正值之和,此时要付出的代价就是那些与汇点之间相连的边的边权和。而将这一簇簇的正值闭包全部汇聚到同一个源点上,那么一次的最大流就可以得知选取所有正值所需要付出的最小代价。

最终的结果就是正bi之和减去图上的最大流。

 1
 2const itn maxn = 3e3 + 10;
 3const int maxe = 3e5 + 10;
 4const ll inf = 1ll << 60;
 5
 6struct star {
 7  int to, next; ll w;
 8};
 9int head[maxn], top = 0;
 10star edge[maxe << 1];
 11
 12void add(int u, int v, int w) {
 13  edge[top].to = v;
 14  edge[top].next = head[u];
 15  edge[top].w = w;
 16  head[u] = top++;
 17}
 18
 19int d[maxn], cur[maxn];
 20
 21ll dfs(int s, int t, ll flow) {
 22  if (flow == 0 || s == t)
 23    return flow;
 24
 25  ll res = 0, f;
 26  for (int i = cur[s]; ~i; i = edge[i].next) {
 27    cur[s] = i;
 28    if (d[edge[i].to] == d[s] + 1) {
 29      f = dfs(edge[i].to, t, min(flow, (ll)edge[i].w));
 30      edge[i].w -= f;
 31      edge[i ^ 1].w += f;
 32      res += f;
 33      flow -= f;
 34      if (flow == 0)
 35        break;
 36    }
 37  }
 38  return res;
 39}
 40
 41queue<int> q, q0;
 42bool bfs(int s, int t) {
 43  clr(d, 0);
 44  q = q0;
 45  q.push(s);
 46  cur[s] = head[s];
 47  d[s] = 1;
 48  while (!q.empty()) {
 49    int now = q.front();
 50    q.pop();
 51    for (int i = head[now]; ~i; i = edge[i].next)
 52      if (!d[edge[i].to] && edge[i].w > 0) {
 53        cur[edge[i].to] = head[edge[i].to];
 54        d[edge[i].to] = d[now] + 1;
 55        if (edge[i].to == t)
 56          return true;
 57        q.push(edge[i].to);
 58      }
 59  }
 60  return false;
 61}
 62
 63ll dinic(int s, int t) {
 64  ll ans = 0;
 65  while (bfs(s, t)) ans += dfs(s, t, inf);
 66  return ans;
 67}
 68
 69int a[maxn], b[maxn];
 70int pre[110];
 71
 72int main() {
 73  //  Fastin;
 74  clr(head, -1);
 75  clr(pre, -1);
 76
 77  int n; scnaf("%d", &n); 
 78  fro(int i = 0; i < n; i++) scanf("%d", a + i);
 79  fro(int i = 0; i < n; i++) scanf("%d", b + i);
 80  ll ans = 0;
 81  for(int i = 0; i < n; i++){
 82    if(b[i] > 0){
 83      ans += b[i];
 84      add(n, i, b[i]);
 85      add(i, n, 0);
 86    }
 87    else{
 88      add(i, n + 1, -b[i]);
 89      add(n + 1, i, 0);
 90    }
 91    for(int j = 1; j <= a[i]; j++){
 92      if(pre[j] != -1 && a[i] % j == 0){
 93        add(i, pre[j], 0x3f3f3f3f);
 94        add(pre[j], i, 0);
 95      }
 96    }
 97    pre[a[i]] = i;
 98  }
 99  ans -= dinic(n, n + 1);
100  printf("%lld\n", ans);
101  return 0;
102}

修改记录:
 • 2022-11-16 01:27:34迁移老博客文章内容