2020-hdu多校-1
in ACM

Views

1006

 1const itn maxn = 1e5 + 10;
 2
 3int n, m, w[maxn];
 4struct star{int to, next;};
 5
 6int head[maxn], top = 0;
 7int du[maxn], K;
 8star edge[maxn << 1];
 9void add(int u, int v){
 10  edge[top].to = v;
 11  edge[top].next = head[u];
 12  head[u] = top++;
 13}
 14
 15unordered_map<int, int> mp[maxn];
 16unordered_map<int, int> conv;
 17
 18int c[700][maxn], bitcnt = 0, zero[maxn];
 19void add(int id, int i, int x, int n){
 20  while(i <= n){ c[id][i] += x; i += lowbit(i);}
 21}
 22int query(int id, int i){
 23  int ans = 0;
 24  while(i){ans += c[id][i]; i -= lowbit(i);} return ans;
 25}
 26
 27void bitupdate(int u, int key, int op){
 28  assert(conv.count(u) == 1);
 29  int id = conv[u]; add(id, key, op, du[u]);
 30}
 31
 32//将u节点的邻接权值key的数量 += op
 33void update(int u, int key, int op){
 34  if(key > du[u]) return;
 35  
 36  //特判断0
 37  if(key == 0){
 38    zero[u] += op; return;
 39  }
 40
 41  mp[u][key] += op;
 42  // 1 - >0
 43  if(mp[u][key] == 0){
 44    bitupdate(u, key, -1);
 45    mp[u].erase(key);
 46  }
 47  //0 -> 1
 48  if(mp[u][key] == 1 && op == 1) bitupdate(u, key, 1);
 49
 50}
 51
 52//检查u节点的邻点中 权值x及其之前是否填满
 53bool check(int u, int x){
 54  if(x == 0){
 55    if(zero[u] == 0) return 0;
 56    return 1;
 57  }
 58  int cnt = query(conv[u], x);
 59  return x == cnt;
 60}
 61
 62int temp[maxn];
 63int mex(int u){
 64  if(du[u] < K){
 65    for(int i = 0; i <= du[u]; i++) temp[i] = 0;
 66    for(int i = head[u]; ~i; i = edge[i].next){
 67      if(w[edge[i].to] > du[u]) continue;
 68      temp[w[edge[i].to]] = 1;
 69    }
 70    for(int i = 0; i <= du[u]; i++) if(!temp[i]) return i;
 71    return -1;
 72  }
 73  else{
 74    if(zero[u] == 0) return 0;
 75    
 76    int left = 0, right = du[u], middle;
 77    while(left < right){
 78      middle = (left + right) >> 1;
 79      if(check(u, middle)) left = middle + 1;
 80      else right = middle;
 81    }
 82    return left;
 83  }
 84}
 85
 86unordered_set<int> vec[maxn];
 87
 88struct NODE{
 89  int x, y;
 90  NODE(int _x, int _y){
 91    x = min(_x, _y);
 92    y = max(_x, _y);
 93  }
 94  bool operator <(const NODE &b)const{
 95    if(x != b.x) return x < b.x;
 96    else return y < b.y;
 97  }
 98};
 99set<NODE> EDGE;
100
101int main(){
102//  Fastin;
103  int t; scanf("%d", &t); while(t--){
104    clr(head, -1); top = 0; clr(du, 0); clr(zero, 0); bitcnt = 0;
105    
106    n = read(); m = read();
107    
108    for(int i = 1; i <= n; i++) mp[i].clear(); conv.clear();
109    
110    K = sqrt(m);
111    for(int i = 1; i <= n; i++){
112      w[i] = read(); vec[i].clear();
113    }
114    
115    EDGE.clear();
116    for(int i = 0; i < m; i++){
117      int u, v; u = read(); v = read();
118      EDGE.insert(NODE(u, v));
119    }
120    for(auto edge: EDGE){
121      if(edge.x != edge.y){
122        add(edge.x, edge.y); add(edge.y, edge.x);
123        du[edge.x]++; du[edge.y]++;
124      }
125      else{
126        add(edge.x, edge.y);
127        du[edge.x]++;
128      }
129    }
130    //只有O(sqrt(m))个点的度>= K = sqrt(m)
131    for(int i = 1; i <= n; i++) if(du[i] >= K){
132      memset(c[bitcnt], 0, sizeof (c[bitcnt]));
133      conv[i] = bitcnt++;
134      for(int j = head[i]; ~j; j = edge[j].next){
135        int to = edge[j].to; vec[to].insert(i);
136        update(i, w[to], 1);
137      }
138    }
139    
140    int q; scanf("%d", &q); while(q--){
141      itn op, x, y; scanf("%d", &op);
142      if(op == 1){
143        x = read(); y = read();
144        //w[x] := y;
145        //v是所有的相邻大度点
146        for(auto v: vec[x]){
147          update(v, w[x], -1);
148          update(v, y, 1);
149        }
150        w[x] = y;
151      }
152      else{
153        x = read();
154        printf("%d\n", mex(x));
155      }
156    }
157  }
158  return 0;
159}
160 

修改记录:
 • 2022-11-16 01:27:34迁移老博客文章内容